நபிமார்கள் வரலாறு இரண்டாம் பாகம்

350.00

ஆசிரியர்: எம்.ஆர்.எம்.அப்துற்-றஹீம்

ஐயூப் (அலை)¸ துல்கிஃப்லு (அலை)¸ ஷுஐப் (அலை)¸ மூஸா (அலை)¸ யூசஃ (அலை)¸ இல்யாஸ் (அலை)¸ தாவூத் (அலை)¸ சுலைமான் (அலை)¸ யூனுஸ் (அலை)¸ ஜக்கரிய்யா (அலை)¸ யஹ்யா (அலை)¸ ஈஸா (அலை) ஆகிய 12 நபிமார்களின் வரலாறு விரிவாக இந்நூலில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

ஐயூப் (அலை)¸ துல்கிஃப்லு (அலை)¸ ஷுஐப் (அலை)¸ மூஸா (அலை)¸ யூசஃ (அலை)¸ இல்யாஸ் (அலை)¸ தாவூத் (அலை)¸ சுலைமான் (அலை)¸ யூனுஸ் (அலை)¸ ஜக்கரிய்யா (அலை)¸ யஹ்யா (அலை)¸ ஈஸா (அலை) ஆகிய 12 நபிமார்களின் வரலாறு விரிவாக இந்நூலில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

Author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நபிமார்கள் வரலாறு இரண்டாம் பாகம்”

Your email address will not be published.