படியுங்கள்! சுவையுங்கள்!!

30.00

ஆசிரியர்: எம்.ஆர்.எம்.அப்துற்-றஹீம்

75 அறிஞர்களின் சுவையான சம்பவங்கள் இந்நூலில் இடம் பெற்றுள்ளன.

முன்பு போப்பாண்டவராயிருந்த ஜான் அவர்கள் ஒருநாள் பாராசூட் வீரர்களுக்கு ஆலோசனை கூற வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. அவர் கூறினார்¸ “நீங்கள் வானிலிருந்து குதிப்பது சரி. ஆனால் நீங்கள் வானிற்கு உயர வேண்டுமென்பதை எப்பொழுதும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள்”.

இது போன்ற 75 அறிஞர்களின் சுவையான சம்பவங்கள் இந்நூலில் இடம் பெற்றுள்ளன.

 

Author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “படியுங்கள்! சுவையுங்கள்!!”

Your email address will not be published. Required fields are marked *