Skip to content

வலிமார்கள் வரலாறு இரண்டாம் பாகம்

400.00

ஆசிரியர்: எம்.ஆர்.எம்.அப்துற்-றஹீம்

அஹ்மது இப்னு கஸ்ரவிய்யா (ரஹ்)¸ அஹ்மது இப்னு ஹர்ப் (ரஹ்)¸ யஹ்யா இப்னு மஆத் (ரஹ்)¸ அபூ ஹஃப்ஸ் ஹத்தாத் (ரஹ்)¸ ஷா இப்னு ஷ_ஜா கர்மானி (ரஹ்)¸ அபூ ஸயீத் அல் ஹர்ராஸ் (ரஹ்)¸ஸஹ்ல் இப்னு அப்துல்லாஹ் அல்துஸ்தரீ (ரஹ்)¸ அல் திர்மிதீ (ரஹ்)¸இப்ராஹீம் அல் கவ்வாஸ் (ரஹ்)¸ ஹாரிது அல் முஹாஸிபி (ரஹ்)¸ ஜுனைதுல் பக்தாதி (ரஹ்)¸ அபுல்ஹ{ஸைன் நூரி (ரஹ்)¸ அபூபக்ர் ஷிப்லீ (ரஹ்)¸ மன்சூர் ஹல்லாஜ் (ரஹ்)¸ அபூ உதுமான் அல் கைரி (ரஹ்)¸ யூசுப் இப்னு ஹ{ஸைன் (ரஹ்)¸ அபூபக்ர் அல் கத்தானி (ரஹ்)¸இப்னு அஃபீஃப் (ரஹ்)¸ கைருன் நஸ்ஸாஜ் (ரஹ்)¸ நத்ஹர் வலி (ரஹ்)¸ பாபா பக்ருத்தீன் (ரஹ்)¸ அபுல் ஹஸன் ஹர்கானி (ரஹ்)¸ அபூ ஸயீது (ரஹ்)¸ ஹ{ஜ்வீரி (ரஹ்)¸ காஜா ஹ{பைரா பஸரீ (ரஹ்)¸ காஜா மிம்ஷாத் அலீ தைனூரி (ரஹ்)¸ காஜா அபூ இஸ்ஹாக் ஷாமி (ரஹ்)¸ காஜா அபூ அஹ்மத் அப்தால் (ரஹ்)¸ காஜா அபூ முஹம்மது அப்தால் (ரஹ்)¸ காஜா அபூ யூசுஃப் (ரஹ்)¸ காஜா மௌதூத் சிஷ்தி (ரஹ்)¸ காஜா ஷரீஃப் சிந்தனீ (ரஹ்)¸ ஆகிய 32 சூஃபிகள் என்றழைக்கப்படும் “வலிமார்களின்” இனிய வரலாற்றைக் கூறுகிறது இந்நூல்.

அஹ்மது இப்னு கஸ்ரவிய்யா (ரஹ்)¸ அஹ்மது இப்னு ஹர்ப் (ரஹ்)¸ யஹ்யா இப்னு மஆத் (ரஹ்)¸ அபூ ஹஃப்ஸ் ஹத்தாத் (ரஹ்)¸ ஷா இப்னு ஷ_ஜா கர்மானி (ரஹ்)¸ அபூ ஸயீத் அல் ஹர்ராஸ் (ரஹ்)¸ஸஹ்ல் இப்னு அப்துல்லாஹ் அல்துஸ்தரீ (ரஹ்)¸ அல் திர்மிதீ (ரஹ்)¸இப்ராஹீம் அல் கவ்வாஸ் (ரஹ்)¸ ஹாரிது அல் முஹாஸிபி (ரஹ்)¸ ஜுனைதுல் பக்தாதி (ரஹ்)¸ அபுல்ஹ{ஸைன் நூரி (ரஹ்)¸ அபூபக்ர் ஷிப்லீ (ரஹ்)¸ மன்சூர் ஹல்லாஜ் (ரஹ்)¸ அபூ உதுமான் அல் கைரி (ரஹ்)¸ யூசுப் இப்னு ஹ{ஸைன் (ரஹ்)¸ அபூபக்ர் அல் கத்தானி (ரஹ்)¸இப்னு அஃபீஃப் (ரஹ்)¸ கைருன் நஸ்ஸாஜ் (ரஹ்)¸ நத்ஹர் வலி (ரஹ்)¸ பாபா பக்ருத்தீன் (ரஹ்)¸ அபுல் ஹஸன் ஹர்கானி (ரஹ்)¸ அபூ ஸயீது (ரஹ்)¸ ஹ{ஜ்வீரி (ரஹ்)¸ காஜா ஹ{பைரா பஸரீ (ரஹ்)¸ காஜா மிம்ஷாத் அலீ தைனூரி (ரஹ்)¸ காஜா அபூ இஸ்ஹாக் ஷாமி (ரஹ்)¸ காஜா அபூ அஹ்மத் அப்தால் (ரஹ்)¸ காஜா அபூ முஹம்மது அப்தால் (ரஹ்)¸ காஜா அபூ யூசுஃப் (ரஹ்)¸ காஜா மௌதூத் சிஷ்தி (ரஹ்)¸ காஜா ஷரீஃப் சிந்தனீ (ரஹ்)¸ ஆகிய 32 சூஃபிகள் என்றழைக்கப்படும் “வலிமார்களின்” இனிய வரலாற்றைக் கூறுகிறது இந்நூல்.

 

Author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வலிமார்கள் வரலாறு இரண்டாம் பாகம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *