Skip to content

வலிமார்கள் வரலாறு ஐந்தாம் பாகம்

375.00

ஆசிரியர்: எம்.ஆர்.எம்.அப்துற்-றஹீம்

ஷாஹ{ல் ஹமீது பாதுஷா நாயகம் (ரஹ்)¸ காட்டுபாவா சாஹிபு (ரஹ்)¸ சையிது இப்ராஹீம் ஷஹீது வலி (ரஹ்)¸ சையிது ஷாஹ் அப்துர் ரஹ்மான் முஸாபிர் வலி (ரஹ்)¸ ஷைகு சுலைமான் வலி (ரஹ்)¸ சின்ன ஷம்சுத்தீன் வலி (ரஹ்)¸ அஹ்மது வலி (ரஹ்)¸ ஷைகு சதக்கத்துல்லாஹ் அப்பா (ரஹ்)¸ஸாம் ஷிஹாபுத்தீன் வலி (ரஹ்) ¸ஸலாஹ{த்தீன் வலி (ரஹ்)¸இராவுத்தர் சாஹிபு வலி (ரஹ்)¸ நெய்னா முஹம்மது சாஹிபு வலி (ரஹ்)¸ பெரிய லெப்பை அப்பா (ரஹ்)¸ சின்ன லெப்பை அப்பா (ரஹ்)¸ நூஹ் லெப்பை ஆலிம் (ரஹ்)¸ ஷைகு அபூபக்ர் வலி (ரஹ்)¸ சையிது முஹம்மது புகாரீ தங்ஙள் (ரஹ்)¸ காரைக்கால் மஸ்தான் சாஹிபு வலி (ரஹ்)¸ உமர் வலி (ரஹ்)¸ கீழக்கரை தைக்கா சாஹிபு வலி (ரஹ்)¸ காயல்பட்டினம் தைக்கா சாஹிபு வலி (ரஹ்)¸ குத்பெ வேலூர் (ரஹ்)¸ ஷைகு முஹம்மது சாலிஹ் வலி (ரஹ்)¸ அல்லாமா மாப்பிள்ளை லெப்பை ஆலிம் (ரஹ்)¸ கல்வத்து நாயகம் (ரஹ்)¸ அப்துல் கரீம் ஹலரத் (ரஹ்)¸ பத்ருத்தீன் அஹ்மது படே சாஹிபு (ரஹ்)¸ பல்லாக்கு வலி (ரஹ்)¸ முஹம்மது யூசுஃப் லெப்பை (ரஹ்)¸ காஜா பஷீர் அஹ்மது சாஹிபு (ரஹ்) ஆகிய 30 சூஃபிகள் என்றழைக்கப்படும் “வலிமார்களின்” இனிய வரலாற்றைக் கூறுகிறது இந்நூல்.

ஷாஹ{ல் ஹமீது பாதுஷா நாயகம் (ரஹ்)¸ காட்டுபாவா சாஹிபு (ரஹ்)¸ சையிது இப்ராஹீம் ஷஹீது வலி (ரஹ்)¸ சையிது ஷாஹ் அப்துர் ரஹ்மான் முஸாபிர் வலி (ரஹ்)¸ ஷைகு சுலைமான் வலி (ரஹ்)¸ சின்ன ஷம்சுத்தீன் வலி (ரஹ்)¸ அஹ்மது வலி (ரஹ்)¸ ஷைகு சதக்கத்துல்லாஹ் அப்பா (ரஹ்)¸ஸாம் ஷிஹாபுத்தீன் வலி (ரஹ்) ¸ஸலாஹ{த்தீன் வலி (ரஹ்)¸இராவுத்தர் சாஹிபு வலி (ரஹ்)¸ நெய்னா முஹம்மது சாஹிபு வலி (ரஹ்)¸ பெரிய லெப்பை அப்பா (ரஹ்)¸ சின்ன லெப்பை அப்பா (ரஹ்)¸ நூஹ் லெப்பை ஆலிம் (ரஹ்)¸ ஷைகு அபூபக்ர் வலி (ரஹ்)¸ சையிது முஹம்மது புகாரீ தங்ஙள் (ரஹ்)¸ காரைக்கால் மஸ்தான் சாஹிபு வலி (ரஹ்)¸ உமர் வலி (ரஹ்)¸ கீழக்கரை தைக்கா சாஹிபு வலி (ரஹ்)¸ காயல்பட்டினம் தைக்கா சாஹிபு வலி (ரஹ்)¸ குத்பெ வேலூர் (ரஹ்)¸ ஷைகு முஹம்மது சாலிஹ் வலி (ரஹ்)¸ அல்லாமா மாப்பிள்ளை லெப்பை ஆலிம் (ரஹ்)¸ கல்வத்து நாயகம் (ரஹ்)¸ அப்துல் கரீம் ஹலரத் (ரஹ்)¸ பத்ருத்தீன் அஹ்மது படே சாஹிபு (ரஹ்)¸ பல்லாக்கு வலி (ரஹ்)¸ முஹம்மது யூசுஃப் லெப்பை (ரஹ்)¸ காஜா பஷீர் அஹ்மது சாஹிபு (ரஹ்) ஆகிய 30 சூஃபிகள் என்றழைக்கப்படும் “வலிமார்களின்” இனிய வரலாற்றைக் கூறுகிறது இந்நூல்.

 

Author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வலிமார்கள் வரலாறு ஐந்தாம் பாகம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *