Skip to content

வலிமார்கள் வரலாறு நான்காம் பாகம்

350.00

ஆசிரியர்: எம்.ஆர்.எம்.அப்துற்-றஹீம்

காஜா முயீனுத்தீன் சிஷ்தி (ரஹ்)¸ காஜா குத்புத்தீன் பக்தியார் காக்கி (ரஹ்)¸ பரீதுத்தீன் கஞ்செ-ஷகர் (ரஹ்)¸ நிஜாமுத்தீன் ஒளலியா (ரஹ்)¸ ஷைகு நஸீருத்தீன் மஹ்மூது சிராஹ் தெஹ்லவீ (ரஹ்)¸ காஜா பந்தா நவாஸ் (ரஹ்)¸ அலாவுத்தீன் அலீ அஹ்மது ஸாபிரி (ரஹ்)¸ ஷைகு பஹாவுத்தீன் ஜகரிய்யா (ரஹ்)¸ மக்தூமுல் முல்க் ஷைகு ஷரஃபுத்தீன் யஹ்யா மனேரி (ரஹ்)¸ அபூ அலீ கலந்தர் (ரஹ்)¸ காஜா பாக்கிபில்லாஹ் (ரஹ்)¸ முஜத்தித் அல்ஃபஸானி (ரஹ்)¸ஸர்மத் ஷஹீத் (ரஹ்)¸ ஷா வலியுல்லாஹ் (ரஹ்) ஆகிய 14 சூஃபிகள் என்றழைக்கப்படும் “வலிமார்களின்” இனிய வரலாற்றைக் கூறுகிறது இந்நூல்.

காஜா முயீனுத்தீன் சிஷ்தி (ரஹ்)¸ காஜா குத்புத்தீன் பக்தியார் காக்கி (ரஹ்)¸ பரீதுத்தீன் கஞ்செ-ஷகர் (ரஹ்)¸ நிஜாமுத்தீன் ஒளலியா (ரஹ்)¸ ஷைகு நஸீருத்தீன் மஹ்மூது சிராஹ் தெஹ்லவீ (ரஹ்)¸ காஜா பந்தா நவாஸ் (ரஹ்)¸ அலாவுத்தீன் அலீ அஹ்மது ஸாபிரி (ரஹ்)¸ ஷைகு பஹாவுத்தீன் ஜகரிய்யா (ரஹ்)¸ மக்தூமுல் முல்க் ஷைகு ஷரஃபுத்தீன் யஹ்யா மனேரி (ரஹ்)¸ அபூ அலீ கலந்தர் (ரஹ்)¸ காஜா பாக்கிபில்லாஹ் (ரஹ்)¸ முஜத்தித் அல்ஃபஸானி (ரஹ்)¸ஸர்மத் ஷஹீத் (ரஹ்)¸ ஷா வலியுல்லாஹ் (ரஹ்) ஆகிய 14 சூஃபிகள் என்றழைக்கப்படும் “வலிமார்களின்” இனிய வரலாற்றைக் கூறுகிறது இந்நூல்.

Author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வலிமார்கள் வரலாறு நான்காம் பாகம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *