Skip to content

வலிமார்கள் வரலாறு முதல் பாகம்

450.00

ஆசிரியர்: எம்.ஆர்.எம்.அப்துற்-றஹீம்

இமாம் ஜஃபர் சாதிக் (ரஹ்)¸ உவைஸ{ல் கரனீ (ரஹ்)¸ ஹஸன் பஸரீ (ரஹ்)¸ மாலிக் இப்னு தீனார் (ரஹ்)¸ ஹபீப் அஜமீ (ரஹ்)¸ ராபியா பஸரீ (ரஹ்)¸ அப்துல் வாஹித் இப்னு ஸைத் (ரஹ்)¸ அபூசுலைமான் தாரானி (ரஹ்)¸ புலைல் இப்னு இயால் (ரஹ்)¸இப்ராஹிம் இப்னு அத்ஹம் (ரஹ்)¸ தாவூத் தாயீ (ரஹ்)¸ ஷகீக் பல்கி (ரஹ்)¸ சுப்யான் அத்தௌரீ (ரஹ்)¸ அப்துல்லாஹ் இப்னு முபாரக் (ரஹ்)¸ மஃரூபுல் கர்கீ (ரஹ்)¸ பிஷ்ர் இப்னுல் ஹாரித் (ரஹ்)¸ ஹாத்திம் அஸம் (ரஹ்)¸ துன்னூன் மிஸ்ரி (ரஹ்)¸ ஸரீ அஸ்ஸகதி (ரஹ்)¸ அபூ யஸீத் பிஸ்தாமி (ரஹ்)ஆகிய 20 சூஃபிகள் என்றழைக்கப்படும் “வலிமார்களின்” இனிய வரலாற்றைக் கூறுகிறது இந்நூல்.

இமாம் ஜஃபர் சாதிக் (ரஹ்)¸ உவைஸ{ல் கரனீ (ரஹ்)¸ ஹஸன் பஸரீ (ரஹ்)¸ மாலிக் இப்னு தீனார் (ரஹ்)¸ ஹபீப் அஜமீ (ரஹ்)¸ ராபியா பஸரீ (ரஹ்)¸ அப்துல் வாஹித் இப்னு ஸைத் (ரஹ்)¸ அபூசுலைமான் தாரானி (ரஹ்)¸ புலைல் இப்னு இயால் (ரஹ்)¸இப்ராஹிம் இப்னு அத்ஹம் (ரஹ்)¸ தாவூத் தாயீ (ரஹ்)¸ ஷகீக் பல்கி (ரஹ்)¸ சுப்யான் அத்தௌரீ (ரஹ்)¸ அப்துல்லாஹ் இப்னு முபாரக் (ரஹ்)¸ மஃரூபுல் கர்கீ (ரஹ்)¸ பிஷ்ர் இப்னுல் ஹாரித் (ரஹ்)¸ ஹாத்திம் அஸம் (ரஹ்)¸ துன்னூன் மிஸ்ரி (ரஹ்)¸ ஸரீ அஸ்ஸகதி (ரஹ்)¸ அபூ யஸீத் பிஸ்தாமி (ரஹ்)ஆகிய 20 சூஃபிகள் என்றழைக்கப்படும் “வலிமார்களின்” இனிய வரலாற்றைக் கூறுகிறது இந்நூல்.

 

Author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வலிமார்கள் வரலாறு முதல் பாகம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *