Skip to content

வலிமார்கள் வரலாறு மூன்றாம் பாகம்

300.00

ஆசிரியர்: எம்.ஆர்.எம்.அப்துற்-றஹீம்

முஹ்யித்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி (ரஹ்)¸ சையிது அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயீ (ரஹ்)¸ ஷைகு நஜ்முத்தீன் குப்ரா (ரஹ்)¸ உதுமான் ஹாரூனி (ரஹ்)¸ தகியுத்தீன் முஹம்மது இப்னு அல் யூனீனி (ரஹ்)¸ சிந்தா ஷாஹ் மதார் (ரஹ்)¸ முஹ்யித்தீன் இப்னு அரபி (ரஹ்)¸இமாம் அபுல் ஹஸன் ஷாதிலி (ரஹ்)¸ சையிது அஹ்மது அல் பதவீ (ரஹ்)¸ மௌலானா ரூமி (ரஹ்) ஆகிய 10 சூஃபிகள் என்றழைக்கப்படும் “வலிமார்களின்” இனிய வரலாற்றைக் கூறுகிறது இந்நூல்.
.

முஹ்யித்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி (ரஹ்)¸ சையிது அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயீ (ரஹ்)¸ ஷைகு நஜ்முத்தீன் குப்ரா (ரஹ்)¸ உதுமான் ஹாரூனி (ரஹ்)¸ தகியுத்தீன் முஹம்மது இப்னு அல் யூனீனி (ரஹ்)¸ சிந்தா ஷாஹ் மதார் (ரஹ்)¸ முஹ்யித்தீன் இப்னு அரபி (ரஹ்)¸இமாம் அபுல் ஹஸன் ஷாதிலி (ரஹ்)¸ சையிது அஹ்மது அல் பதவீ (ரஹ்)¸ மௌலானா ரூமி (ரஹ்) ஆகிய 10 சூஃபிகள் என்றழைக்கப்படும் “வலிமார்களின்” இனிய வரலாற்றைக் கூறுகிறது இந்நூல்.

Author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வலிமார்கள் வரலாறு மூன்றாம் பாகம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *