Skip to content

விளக்கேற்றும் விளக்கு

40.00

ஆசிரியர்: எம்.ஆர்.எம்.அப்துற்-றஹீம்

1. எழுத்தாளன் எப்படி இருக்க வேண்டும்.

2. எப்படிப்பட்ட நூல்கள் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டுகின்றன.

3. இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தால் சிறப்பாக இருக்கும்.

4. மிகச் சிறந்த அறிஞர்கள்; எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும்

என்பதை இந்நூலில் அப்துற்-றஹீம் விரிவாக எழுதியிருக்கின்றார்.

 

1. எழுத்தாளன் எப்படி இருக்க வேண்டும்.

2. எப்படிப்பட்ட நூல்கள் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டுகின்றன.

3. இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தால் சிறப்பாக இருக்கும்.

4. மிகச் சிறந்த அறிஞர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும்

என்பதை இந்நூலில் அப்துற்-றஹீம் விரிவாக எழுதியிருக்கின்றார்.

 

Author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “விளக்கேற்றும் விளக்கு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *